Petrol-İş Sendikası Tüzüğünde Kadın

Petrol-İş Sendikası'nın 16-17 Eylül 2011 tarihinde yapılan 26. Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen Anatüzüğün, 6356 sayılı kanunun geçici 1. maddesi gereğince Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun 16.09.2013 tarihli olağan toplantısında kabul edilen son şeklinde kadınlara ilişkin yer alan hükümler:

 

Madde 4- Sendikanın Görev ve Yetkileri:

p) Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve sendikada gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çaba sarfetmek, bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik evde, işyerinde ve sendikada her türlü şiddete karşı mücadele etmek.
r) Faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uyar. Faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

 

Madde 23- Sendika Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

19- Gelirinin % 10'undan az olmamak üzere üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunmak, kurs ve konferanslar, kültürel, sağlık, spor faaliyetleri ve etkinlikleri düzenlemek. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eğitimleri vermek. Bu faaliyetleri için, gerekli teknik ve mesleki eğitim tesisleri kiralamak, kurmak, vakıf ve enstitülerin kurulması için çalışma yapmak, kadın büroları ve komisyonları kurmak, lokal açmak. Üyelerinin, eşlerinin ve çocuklarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim, folklor, müzik, tiyatro ve benzeri kursları düzenlemek,

 

Madde 123- Disiplin Cezaları :

Merkez ile şube disiplin kurulları, Sendika Anatüzüğüne uymayan, Sendika tüzelkişiliği aleyhinde faaliyet gösteren, Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davrananlar ile kadına yönelik cinsel taciz, mobbing ve şiddet uygulayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapar. Kadınlara yönelik şikayetlerde, şikayetçi kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür.

 

Tüzüğün tamamını buradan indirebilirsiniz: