• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şubemizden 1 Mayıs Açıklaması

27.04.2021

Ankara Şubemiz 27 Nisan tarihinde bir basın açıklaması yaparak 1 Mayıs ile ilgili taleplerini açıkladı. Açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır.

1 MAYIS’TA SESİMİZİ TEKRAR YÜKSELTİYORUZ

 
• Sendikasız ve güvencesiz çalışan işçiler Covid-19'a  karşı yeterli önlem alınmadan mücadele etmektedirler.

•Kamuoyunda Kod-29 olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafında İş Kanunu’nun 25-II maddesi uyarınca “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesi ile feshedilmesi çalışma yaşamının kanayan bir yarasıdır. Kod-29 ile işten çıkartılan işçiler kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyor, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Kod-29 ayrıca pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağını delmek için de kötüye kullanılıyor. 2020 yılında 177 bin işçi Kod-29 bahanesiyle işten çıkartıldı.

• Kamuda ve özel sektörde zorunlu çalışan ve üretime devam eden kesime ek ödeme veya prim verilmelidir.

• Bu süreçte 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işleyişine sendikal örgütlenme, toplu sözleşme yapma yetkisi ve grev haklarının belirsiz süre ile elinden alınması yasal değildir.

• Hayatını devam ettirmek için çalışmak zorunda kalan işçiler yalnızca kendilerinin değil ailelerinin de sağlığını riske atmak durumunda kalıyor, çalışma zorunluluğu olan emekçilere sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirilip hayat geçirilmelidir.

• Krizle mücadelede İşsizlik Sigortası Fonu'nun etkin kullanılması zorunludur. İşçilerin işsizliğe karşı güvencesi olan bu fonda 2021 yılı için 98,2 milyar Türk Lirası olmasına rağmen ve bu meblağ ile işçilere üç aylık süre ile asgari ücret düzeyinde destek sağlanabiliyor olunmasına rağmen bu fonun %28’i işsizlik ödeneğine,  %44’ü ise işverenlere teşvik ödeneği olarak pay edilmiştir. Bu süreçte hiçbir koşul aranmaksızın işsizlik fonundan işçilerin yararlanması gerekmektedir.

• Asgari ücretin işçilerin insanca yaşamak için gereken seviyenin altında olduğu düşünüldüğünde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında kanun tasarısı ile işçilerin iş güvencesinin sağlanmasına yer verirken aynı tasarıyla işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor ve işsizlik fonundan günlük 2021 yılında 50 ₺ ödenek alacaklar. Kısa çalışma ödeneğinin kullanımı sınırlandırılıyor. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması halinde aylık 2021 yılında 2,146 ₺ ödenek alacaklardı. Bu uygulama ile 2021 yılında 1500 ₺ ödenek alacakların gelir kaybı ortada.

• Son kalemiz olan Kıdem tazminatı hakkını sonuna kadar savunacak ve üretimden gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hükumet bu düzenlemeyi gündeminden düşürmelidir.

• Covid-19 pandemisi devam ettiği sürece kısa çalışma ödeneği de devam etmelidir.

• İş cinayetleri halini alan iş kazalarına köklü bir çözüm bulmak öncelikle işverenlerin ve devletin görevidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

•Ülkenin en fazla vergi veren kesimi olan ücretlilerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, vergilendirme politikasında adalet sağlanmalıdır.

• Sendikal örgütlenmede işçilerin hür iradesine herkes saygı göstermelidir.

•Emekçilerin aileleri ile birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri insan onuruna yaraşır bir ücretle mümkündür.

• Yerli besicilik ve tarıma destek verilmelidir.

• Emeklilik şartları yeniden düzenlenmeli, emekli maaşları asgari ücretin altında olmamalıdır.

• Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaş kriterine takılan vatandaşlarımızın mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir.

İşçiler, kamu emekçileri, esnaf, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, öğrenciler; tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

                                                                                                                   Ali Haluk Koşar
                                                                                         Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı