• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara'da 1 Mayıs hazırlıkları

Altı emek örgütünün yerel temsilcileri ile 1 Mayıs 2010 Ankara Programı kamuoyuna bir basın toplantısı ile duyuruldu. Basın açıklaması metni Şube Başkanımız Mustafa  ÖZGEN tarafından okundu.

15.04.2010

Ankara'da 1 Mayıs Hazırlıkları

Altı Emek Örgütünün Yerel Temsilcileri ile 1 Mayıs 2010 Ankara Programı kamuoyuna bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Basın açıklaması metni Şube Başkanımız Mustafa  ÖZGEN tarafından okundu.

 

Basın Açıklaması Metni:

HEP BİRLİKTE, GÜÇLÜ 1 MAYIS İÇİN SIHHİYE MEYDANINDAYIZ

Konfederasyonlarımız Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanları 5 Nisan 2010 Tarihinde Türk-İş Genel Merkezinde biraraya gelerek 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 2010 yılı kutlamalarına ilişkin bir değerlendirme yapmış; İş Güvencesi, İnsanca ve Özgürce bir yaşam için eşitlik, adalet ve demokrasi için 1 Mayıs’ta kutlamaların ortaklaştırılarak yapılması kararını almışlardır.

25 yıldır devam eden özelleştirme uygulamalarını hızla sürdüren Hükümet binlerce Tekel işçisini güvencesiz, kuralsız ve örgütsüz çalışmaya mahkum etmektedir.

Sadece işini, aşını ve ekmeğini korumak isteyen ve bu nedenle Demokratik haklarını kullanan işçilere gösterilen şiddetin dozu gün geçtikçe artmaktadır.

Krizler, işyeri kapatmalar, işten atmalar başta kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırmanın bahanesi oldu. Oysa kadın emekçiler evin yolunu tutup işsizliğe, açlığa,eğitimsizliğe,sağlıksız ve geleceksiz yaşamaya boyun eğmeyeceklerini,bu kavgada sokaklarda,meydanlarda direniş  çadırlarında,grev meydanlarında olduklarını TEKEL’de, TARİŞ, KENT A.Ş.’de, SIEMENS’de, ön saflarda yer alarak ilan ediyorlar.

Böyle bir süreçte Altı Emek örgütünün ortak hareketi ve 1 Mayıs’ı tüm yurtta birlikte kutlama iradesi daha ilk günden bir kazanıma dönüşmüş 32 yıldır emekçilere yasak olan İstanbul/Taksim Meydanı İşçi ve emekçilere 1 Mayıs kutlamaları için açılmıştır.

Altı Konfederasyonun birlikte hareket etme iradesi ön yargılarımızdan kurtulmamıza ve emeğe yönelik tüm saldırılara karşı daha güçlü bir mücadeleyi örgütlememize neden olacaktır.

2010 yılı 1 Mayıs’ı bunun provası olacaktır.

Bilindiği üzere

1 Mayıs, İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günüdür.

Bu nedenle sadece temsil ettiğimiz üyelerimizi değil; kölelik koşullarında, Güvencesiz, düşük ücretle çalışan onbinlerce örgütsüz işçiyi, işsizi, kadınları, gençleri, esnafı, Kentsel Dönüşüm mağdurlarını, kısacası Tüm Ankaralıları hep birlikte eş ve çocukları ile birlikte 1 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00 de Ankara Garı önünde toplandıktan sonra Sıhhiye Meydanında yapılacak olan mitinge davet ediyoruz.

Altı Konfederasyonun Ankara Bileşenleri ile 14.04.2010 Çarşamba günü Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesinde bir araya gelinmiş Ankara’da gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs çalışmaları başlatılmıştır.

1 Mayıs 2010’da işsizlik ve yoksulluğun çözümünün öncelikli olduğu taleplerimiz şunlar olacaktır.

1- Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesi; İş Güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanması; Geçici İşçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamuoyunda “Kiralık İşçilik” olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesi, Taşeronlaşma girişimlerine son verilmesi.

2- Şeker Fabrikaları, Enerji İşyerleri başta olarak üzere tüm özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli;

3- Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; kamu çalışanlarının grevli Toplu İş Sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması;

4- Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 5. ve 6. maddelerine konulan çekincenin kaldırılması;

5- Kıdem Tazminatı Hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesi,

6- İşçilere ait olan işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmaması;

7- Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gasp edilmemesi,

8- Asgari Ücretin insanca yaşamaya yeterli ücret olarak belirlenmesi

9- Çalışma hayatının sözleşme biçimleri, çalışma süreleri ve ücret yönünden insan onuruna yakışır iş temelinde düzenlenmesi için gerekenlerin yapılması

10- İş Sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal güvenceye kavuşturulması

11- Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek uygulamadaki katılım ve katkı payından vazgeçilmesi;

12- Hükümetin Çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda Sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alması ve bu doğrultuda etkin girişimde bulunması,

13- Uygulanacak ekonomik politikaların sermayeye kaynak aktarımı yerine emekçiler için istihdam yaratacak yatırımlara yönlendirilmesi.

Yukarıda ifade edilen taleplerimizin gerçekleşmemesi halinde Konfederasyonlarımız tarafından daha önce alınmış olan 26 Mayıs 2010 tarihinde (bir gün) üretimden gelen gücün kullanılacağı, Genel bir eylem yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Güçlü bir 1 Mayıs, 26 Mayıs’ı daha da anlamlı ve etkili bir hale getirecek, Hükümet ve sermaye kesimine taleplerimizin gerçekleşmesindeki kararlılığımız açısından önemli bir mesaj verilmiş olacaktır.

Yaşasın 1 Mayıs

Yaşasın İş, Ekmek Özgürlük Mücadelemiz

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Saygılarımızla,

Türk-İş/ Hak-İş/ DİSK/ Memur-Sen/ Kamu-Sen/ KESK

Ankara Yerel Bileşenleri