• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş üyesi 10 sendikanın çağrısı

Demokratik, mücadeleci ve güçlü yeni bir sendikal hareket

Aralarında sendikamız Petrol-İş'in de yer aldığı Türk-İş’e bağlı 10 sendika demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket oluşturmayı planlıyor.

01.07.2011

Aralarında sendikamız Petrol-İş'in de yer aldığı Türk-İş’e bağlı Hava-İş, Kristal-İş, TGS, TÜMTİS, Deri-İş, Tek Gıda-İş, Belediye-İş, Tez Koop-İş ve Basın-İş sendikaları demokratik, mücadeleci ve güçlü yeni bir sendikal hareket için biraraya gelerek yola çıktılar.

1 Temmuz'da Taksim Tramvay durağında yapılan kitlesel basın açıklamasıyla amaçlarını ve hedeflerini kamuoyuna duyuran ve çağrı metnini açıklayan sendikalar, Türk-İş’e bağlı diğer sendikalara da platforma katılma çağrısı yaptılar.

Sendikalar adına ortak çağrı metnini Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin okudu. Ayçin, Türkiye sendikal hareketinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığını, emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretilemediğini kaydetti. Çalışma ve yaşam koşullarını 19. yüzyıl dönemine benzeten Ayçin, yasal ve siyasal kısıtlamaların ve işverenlerin sendika karşıtı uygulamalarının sendikal hareketi güçsüz kıldığını söyledi.

Saldırılar karşısında Türk-İş yönetimi suskun kaldı

Türkiye’nin en büyük emek örgütü olan Türk-İş yönetiminin, bu sorunların çözümünde rol üstlenecek anlayıştan, enerjiden ve inançtan yoksun olduğunu dile getiren Ayçin, “Türk-İş yönetimi, çalışma hayatındaki sorunlar karşısında; İş Yasası’nda yapılan değişikliklerde, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması için yapılan yasal değişikliklerde, sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin dönüştürülmesi sürecinde, suya sabuna dokunmayan açıklamalarla, baştan savma eylemlerle, ikircikli tavırlarla ve suskunlukla, iktidarın bu süreçteki sorumluluğuna ortak olmuştur” diye konuştu.

Ayçin, Türk-İş’in işçi sınıfının dayanışma ve mücadele çağrılarına arkasını dönerek, temsil ettiği kesimlerden uzaklaştığını kaydetti. 10 sendikanın böyle bir sürçte insiyatifi ele aldığını ve bir adım öne çıktıklarını ifade eden Ayçin, Türk-İş’in güçlü, mücadeleci, demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Neoliberal politikaları reddediyoruz! “Platformumuz, ‘rekabet üstünlüğü’ adı altında emek gücünün ucuzlatılmasına, emeğin daha fazla sömürülmesine ve katma değerden giderek daha düşük bir pay almasına yol açan neoliberal politikaları reddetmektedir” diyen Ayçin, platformun çalışan ya da işsiz, sendikalı ya da sendikasız, mavi ya da beyaz yakalı emekçilerin birbirinin rakibi değil, işçi, sınıfını bileşeni olduğuna inandıklarını, bu nedenle ortak mücadeleyi hedeflediğini dile getirdi.

Platformun, güvencesiz istihdamın, kuralsızlaştırmanın, esnek çalışma biçimlerinin, temel hizmet alanlarının ticarileştirilmesinin ve özelleştirme politikalarının emeğin hak ve kazanımlarına yönelik ciddi saldırılar olduğuna inandıklarını belirten Ayçin, bu politikalara karşı açık ve net bir karşı duruş sergilemenin platformun varoluş nedeni olduğunu söyledi. Yeni Anayasa öncelikli gündem maddesi Anayasa ve çalışma yasalarının emeğin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir şekilde yeniden düzenlenmesinin öncelikli gündemleri olduğunu dile getiren Ayçin, sosyal hakların güvence altına alınmadığı bir anayasayı kabul etmeyeceklerini, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve gerçek bir iş güvencesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

Ayçin, “Platformumuz, ülkemizde pek çok yasakla işlevsiz hale getirilen grev hakkına işlerlik kazandırılması için grev yasaklarının ve grev hakkının kullanımını engelleyen bütün yasal düzenlemelerin kaldırılması, dayanışma grevi, hak grevi ve genel grevin çalışanlara tanınması için mücadele etmekte kararlıdır” diye konuştu. Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, hesap verebilir, hesap sorulabilinir, katılımcı, çoğulcu, her türlü inanç ve düşüncenin özgürce ifade edebildiği bir demokratik düzenin savunucusu olduklarını kaydeden Ayçin, ülkenin demokratikleşmesi yönünde atılacak adımların sendikal yaşamı canlandıracağını, baskıcı, otoriter anti-demokratik karekteri belirgin hale gelen yeni rejime karşı demokrasiyi savunduklarını söyledi.

Sendikalarda demokratik bir yapının oluşması için gerekli önermeleri geliştirerek, sendika içi demokrasiyi ortak bir norm haline getirmeyi hedeflediklarini söyleyen Ayçin, “Katılımcı, demokratik, şeffaf, üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu bir sendikal yapının hakim kılınması için çaba göstereceğiz” dedi. Partiler üstü politika anlayışı işçi sınıfı mücadelesine vurulan bir pranga Türk-İş’in politikalarına yön veren, siyasetten uzak “partiler üstü” anlayışın, geçmişte olduğu gibi bugün de işçi sınıfı mücadelesine vurulan bir pranga olduğunu ifade eden Ayçin, kendilerine partilerin güdümünde olmayan ama siyasete müdahale eden, siyasal alanı sermaye temsilcisi odaklara terk etmeyen bir sendikal hattın gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Emek hareketinin geç kaldığı sendikal bir değişim için yola çıktıklarını belirten Ayçin, bunun için emek hareketi adına söyleyecek sözü olan her kesimle işbirliği yapacaklarını kaydetti. Sınıfsal-sosyal dayanışma alanını işçi sendikaları ile sınırlı görmediklerini dile getiren Ayçin, kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları ve emeğin hakkı için mücadele eden tüm oluşumlarla dayanışma ve ortak mücadele edeceklerini söyledi. Ayçin sözlerini, “Demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket için biraraya geldik. Yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Yürüyüşün sadece bu metne imza koyan sendikalarla sınırlı kalmayacağını, yukarıda dile getirdiğimiz hedeflerin pek çok sendikanın ve emekçilerin büyük çoğunluğunun ortak dileği olduğunu biliyoruz ve onlarla buluşmayı amaçlıyoruz” diyerek tamamladı.

Çağrı metni tartışmaya açıldı

Kitlesel basın açıklamasının ardından saat 12.00'de Taxim Hiil Hotel'de düzenlenen salon toplantısında 10 sendikanın çağrı metni tartışmaya açıldı. Burada yapılan toplantıya da Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tez Koop İş Genel Başkanı Osman Gürsu, Deri-İş Genel Başkan Yardımcısı Hasan Uluşan, Tümtis Genel Başkanı Kenan Öztürk ve sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın katıldı.

Basın mensuplarının, akademisyenlerin, sendika yönetici ve temsilcilerin, işçilerin katıldığı toplantıda sorulan soruları ise platform adına Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın yanıtladı. Sendikal harekete ilişkin eleştirilerin ve platformun yapacaklarına ilişkin önerilerin de yapıldığı toplantı oldukça verimli geçti.

NOT: Bu haberin devamındaki dosyalar bölümünden 3DHareketi dosyasına tıklayarak ortak açıklamanın (Çağrı Metni) tamamını okuyabilirsiniz.