• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ESNEK ÇALIŞMAYA DÖNÜK DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLMELİDİR

Bu nitelikteki bir düzenlemede sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesi ve sendikaların görüşünün alınmamış olması, Torba Kanun ile gerçek niyetin istihdamın arttırılması değil emekçilerin temel haklarının gasp edilmesi olduğunu göstermektedir.

04.11.2020

İstihdamın esnekleşmesine ve güvencesizleşmeye yol açacak, belli yaş gruplarındaki çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak Torba Kanun, 3 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştır.

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, işçi konfederasyonlarının ve sendikaların tüm tepki ve itirazlarına karşın yasalaştırılmak istenmektedir.

Çalışma hayatında salgının yol açtığı sorunlar ortadayken ve İzmir’de deprem sonrası kurtarma çalışmaları henüz sürerken, bu düzenlemelerde ısrar edilmesini yeni bir felaket fırsatçılığı olarak değerlendiriyoruz.

1999 Depremi’nden hemen sonra çıkarılan “Mezarda emeklilik” düzenlemesi gibi, son Torba Kanun ile de salgın ve deprem gündemi içerisinde çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılmak istenmektedir. Bu nitelikteki bir düzenlemede sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesi ve sendikaların görüşünün alınmamış olması, Torba Kanun ile gerçek niyetin istihdamın arttırılması değil emekçilerin temel haklarının gasp edilmesi olduğunu göstermektedir.

Yangından mal kaçırırcasına çıkarılmak istenen bu düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. Ücretli istihdamının dörtte birinden fazlasını oluşturan bu kesimlerin, kıdem ve ihbar tazminatı hakları ellerinden alınacaktır. İşe iade davası açma yolları kapanacak ve güvencesiz istihdam yaygınlaşacaktır. Belli yaş grubuna yönelik bu düzenleme ile çalışma hayatında büyük bir ayrımcılık yapılmış ve Anayasa’ya aykırı hareket edilmiş olacaktır.

Torba Kanun ile esnek çalışma biçimlerinden kısmi zamanlı çalışma da teşvik edilmektedir. Kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ile emekçilerin bir bölümü gelir kaybına uğrayacak, emeklilik hakkını kazanmaları daha da zorlaşacak ve iş güvenceleri zayıflayacaktır.

Yine düzenlemede yer alan bir başka madde ile ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin emeklilik hakkı ötelenecektir. Ayrıca kayıtdışı işçi çalıştıran işverenlere af getirilmekte ve üstüne istihdamını kayıt içine aldıklarında teşvik verilmektedir.

İşçi sınıfının temel haklarını ortadan kaldıran düzenlemeler, sendikal örgütlenmeyi de olumsuz etkileyecek, emekçileri örgütsüzleştirerek ve bölerek yeni hak gasplarına karşı daha da güçsüz hale getirecektir.

En önemlisi, Torba Kanun ile yıllardır hükümetlerin ve işverenlerin hedefinde olan kıdem tazminatı hakkımızda önemli bir gedik açılacaktır. Bu gerçekten hareketle işçi konfederasyonları düzenlemeye ilişkin ortak bir tavır geliştirmişler, esnekleşme ve güvencesizleşme getiren düzenlemelere karşı bir basın açıklaması yayınlamışlardır. Sosyal medyada sendikalar ve emekçiler, Türk-İş’in çağrısı doğrultusunda haklarına sahip çıkarak seslerini birleştirmişlerdir.

Emeğin ortak tepkisi ve sesine kulak verilmesini istiyor, Torba Kanun’un ilgili maddelerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. İşçilerin adil ve yeterli bir ücret alabilecekleri, güvenceli ve kurallı bir çalışma düzeni istiyoruz.

Geleceğimizle ve ekmeğimizle oynanmasına izin vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz