• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Açıklama

KAMU KURULUŞLARININ ZAYIFLATILMASINA İZİN VERİLEMEZ!

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu kamu kuruluşlarına ait varlıkların ÖİB aracılığıyla satışa çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye karşı bir açıklama yaptı.

18.08.2016

Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın tam metni aşağıdadır:

YENİ ÖZELLEŞTİRME DÜZENLEMELERİYLE KAMU KURULUŞLARININ ZAYIFLATILMASINA İZİN VERİLEMEZ!

Ülkemizde özelleştirmeler, halen TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba niteliğindeki kanun tasarısı ile yeniden gündeme gelmiştir.

Torba düzenlemenin içerisinde yer alan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 35. maddesinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a bir ek yapılarak özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıkların bu Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu düzenlemeyle, sayısı Kalkınma Ajansları'yla birlikte 110'u aşan özel bütçeli idareler ve kamu kuruluşlarına ait varlıkların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satışının önü açılmaktadır. Satıştan elde edilen gelirden, ÖİB tarafından yapılan özelleştirme giderleri ve elde edilen gelirin %5'i düşülecek, kalan miktar ise ilgili idareye aktarılacaktır. Bilindiği gibi kurulması öngörülen Türkiye Varlık Fonu'nun da fonlayıcılarından birisi yine ÖİB olacaktır.

Petrol-İş'in örgütlü olduğu Türkiye Petrolleri Anonim Ortalıklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) ve Afyon Alkaloid Fabrikası'nın bağlı olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), özel bütçeli idarelerin arasındadır.

Listedeki diğer kuruluşlarla birlikte sendikamızın örgütlü olduğu bu kuruluşlar, yüksek katmadeğer üreten ülkemizin gözbebeği kuruluşlardır. Devlet adına petrol arama ve üretimi yapan TPAO, petrol ve doğalgaz taşımacılığı faaliyetini yürüten BOTAŞ, bor kimyasalları üreten Eti Maden ve milli savunma sanayimizi oluşturan en önemli kurumlarından birisi olan MKEK'e bağlı patlayıcı fabrikaları, son derece stratejik kuruluşlardır.

Özelleştirmelere karşı yıllardır kararlı bir mücadele veren sendikamız Petrol-İş, hükümeti özelleştirme politikaları konusunda bir kez daha uyarmaktadır. Özel bütçeli idarelerin varlıklarının ÖİB aracılığıyla satışına olanak sağlanması, bu kuruluşların tümüyle özelleştirilmesinin önünü açacaktır.

Düzenlemenin gerekçesinde sunulan, bu varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefi, ÖİB'nin imar değişikliği yapma yetkisi ile birlikte daha fazla rant yaratılmasını amaçlamaktadır.

Yıllardır üretimin lokomotifi fabrikaları haraç-mezat satan ÖİB'nin şimdi de emlakçılığa soyunduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizin emekçi halkının birikimleri, kamu kaynakları ve işçilerin alınteriyle bugünlere gelen bu kuruluşlar, ekonomiye yeni kaynak arayışlarına kurban edilemez. Kamu kuruluşlarının varlık satışlarıyla zayıflatılmasına izin verilemez!

Kamu kuruluşlarının elindeki varlıklar, faaliyetlerinin, üretimlerinin, ve yatırımlarının birer teminatıdır. Yapacakları yatırımların temelini, ellerinde tuttukları ve değerlendirdikleri varlıklar oluşturmaktadır.

Bu nedenle söz konusu varlıkların, daha fazla rant yaratmak adına satışının yapılması, gelirin büyük kısmı ilgili kuruluşa geri dönecekse de, kamu kuruluşlarını zayıflatacaktır.

Böylesi bir düzenleme, kamu kuruluşların üretimden ve kamu yararından çok finansal getiriye odaklanan bir yönetim anlayışını benimsemelerine neden olacaktır.

Düzenlemeyle her ne kadar ilgili kuruluşun talebi olmadan satış yapılmayacağı belirtilse de, bahsi geçen kamu kuruluşları siyasi iktidarın belirleyiciliğinde yönetildiği bilinmektedir. Siyasi iktidarın baskısıyla, kamu kuruluşlarının yararına olmayan varlık satışlarının önü açılacaktır.

Bu satışlarla, Petrol-İş'in örgütlü oldukları dahil kamu kuruluşlarının özellikle üretim faaliyeti içerisinde olanlarının üretim ve yatırımları riskli hale gelecektir. Özelleştirme politikalarıyla zaten zayıflatılmış olan bu kamu kuruluşları, siyasi kararlarla yapılacak varlık satışlarından sonra daha da güç kaybedecektir.

Varlık satışlarıyla hükümetin, ekonomide kaynak sıkıntısını aşmak için kurmaya hazırlandığı varlık fonuna kaynak yaratmayı amaçladığı bellidir. Ülkemizde bugüne kadar kurulan fonlar batmıştır. İşsizlik Fonu gibi işçinin alınteriyle oluşan fonlar ise amacı dışında kullanılmıştır.

Kamu kuruluşlarına ait varlıkların satışa çıkarılarak yeni fonlara kaynak aranması, ülkemizin en önemli değerlerinin günü kurtarmak adına heba edilmesi anlamına gelecektir. Bu yanlıştan dönülmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu