• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Lastik sendikaları küresel ağları güçlendiriyor

22-24 Nisan 2013'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen IndustriALL Lastik İşkolu Dünya Konferansı'nda yirmi kadar ülkeden yüz küsur katılımcı, sektörü elinde tutan çokuluslularda sendikalı işçileri güçlendirme kararı aldı.

Dış İlişkiler Servisi
29.04.2013

Konferansın evsahipliğini yapan Macaristan Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu'nun (VDSz) başkanı Tamas Szekely açılış konuşmasında şöyle dedi: “Bu konferansla, sektörümüzde küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı işçilerin dayanışması için somut programlar oluşturabileceğimizi gösterelim.” Bridgestone, Goodyear, Michelin Continental ve Pirelli'yle ilgili özel oturumlarda katılımcılar ülkelerindeki durumla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.
Konferansta küresel lastik sanayisindeki zorluklar ve sendikal eylemler ile otomotiv ve tedarikçisi (araba lastiği ve diğer) sektörlerin geleceği üzerinde duruldu. Delegeler 2008-2009 büyük krizinden sonra ülkelerinde ortaya çıkan gelişmeleri açıkladılar. Kriz koşulları geçmiş olmasına rağmen, işçilerin çalışma koşullarındaki kötüleşmenin sürdüğü belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika temsilcileri sendikaların ve işçilerin yaşadıkları zorluklardan örnekler verdiler.

Çokuluslularla ilgili özel oturumlarda sunulan raporlar lastik sanayisindeki sendikal ağlar için gerçek birer veri niteliğindeydi. Katılımcılar Japonya kökenli Bridgestone'la ilgili küresel ağ faaliyetlerinin sürmesini takdirle karşıladılar. Fransa kökenli Michelin'in Avrupa İşletme Konseyi Sekreteri şirketle ilgili küresel ağ çalışmalarının olumlu gelişme gösterdiğini, şirket yönetiminin küresel çerçeve sözleşme müzakeresine hazır olduğunu açıkladı. ABD kökenli Goodyear'dan ve İtalya kökenli Pirelli'den gelen katılımcılar gelecekle ilgili kaygıları olduğunu, sendikal ağların güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirttiler. Almanya kökenli Continental'in işletmelerindeki zor koşullardan söz eden delegeler bu konudaki deneyimlerini paylaştılar. Konferansta -Hutchinson, Trelleborg ve Freudenberg gibi- araba lastiği dışı ürün tedarikçisi çokuluslularla çalışmanın önemi vurgulandı.

Sendikal örgütlenme ve güvencesiz istihdama karşı mücadele de görüşülen önemli gündem maddeleri arasındaydı. IndustriALL'un stratejisinde, lastik sanayisindeki sendikal kampanyalarda Otomotiv Seksiyonu'yla daha fazla ortak çalışma yapılması öncelikli bir yer tutuyor. Güvencesiz istihdam gelişmiş ülkelerdeki araba lastiği sektöründe önemli bir sorun olmamakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Asya'da, acil bir sorundur. Güvencesiz işçilerin örgütlenmesi ve toplu sözleşmeyle elde edilen kazanımlar konusunda deneyim ve bilgi alışverişi yapıldı. Katılımcılar sektördeki iş sağlığı ve güvenliği koşulları ve sürdürülebilirlik konusu üzerinde de durdular.

Konferans görüşülen konularla ilgili bir eylem planını oybirliğiyle kabul etti. Delegeler, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Mali Sekreteri Stan Johnson'u tekrar IndustriALL Küresel Lastik Seksiyonu Başkanı seçti. Britanya Unite Sendikası Ulusal Sekreteri Linda McCulloch ise Seksiyon Başkan Yardımcısı oldu. Johnson kapanış konuşmasında, “Bu başarılı Konferans, lastik sektöründe önümüzdeki dönemde yapacağımız sendikal çalışma için bizlere açık bir yol haritası çizdi” dedi.