• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

MENA sendikaları gücünü ve etkinliğini artırıyor

 IndustriALL Küresel Sendika'nın 24-25 Mart 2004 günlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölge konferansı demokratik gelişme ve işçi hakları üzerine canlı bir tartışmaya sahne oldu.

Dış İlişkiler Servisi
27.03.2014

Konferansa 17 ülkeden 70'ten fazla sendika yöneticisi ve temsilcisi katıldı. Bölgedeki IndustriALL üyesi sendikaların temsilcileri şu ülkelerden geliyordu: Tunus, Fas, Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan, Filistin, Kuveyt, Yemen ve Libya. Ayrıca, Bahreyn, Somali ve Mısır'dan IndustriALL'a üye adaylığı söz konusu olan sendikaların yanı sıra, İspanya, Fransa, Almanya, Norveç ve Türkiye'den de üye sendikalar temsil ediliyordu.

Tartışmalarda, bölgede ortaya çıkan politik değişmeler ve IndustriALL Küresel Sendika'nın 2016 Kongresi'ne kadar izleyeceği hedefler ve stratejiler ele alındı.

Delegeler Mart 2013'te yapılan bölge konferansından bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdiler ve bölgede sendikal hareketin güçlenmesi ve küresel sermayeyle mücadele olanakları üzerinde durdular.

Sendikal haklar ve özgürlükler ile eşitlik konusu ciddi bir şekilde tartışıldı. Delegeler bölgede kadın ağı üzerinden toplumsal cinsiyet konusunda aktif çalışma yürütülmesini kararlaştırdılar. Birçok delege göçten kaynaklanan sorunlarla ilgili kaygılarını dile getirdi. Çünkü Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki güvenlik sorunları, insanları iş arayışıyla öbür ülkelere göçmeye zorluyor. Ürdün'de iki milyon dolayındaki göçmen işçiden 1.2 milyonu Suriye'den, 500.000'i Mısır'dan ve 200.000'i Irak'tan gelmiş. Göçmen işçilerin önemli bir bölümü tekstil ve giyim sanayilerinde istihdam ediliyor.

Konferansta delegeler güçlü, demokratik ve sürdürülebilir sendikal yapılar kurma konusunda deneyim alışverişinde bulundular. Artan nüfus, özellikle gençler arasındaki yığınsal işsizlik, kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlik, eğitimsizlik, sağlık ve kamu hizmetlerinin yetersizliği, sağlıksız ekonomik yapılar, sürdürülebilir bir ekonomi ve sanayinin önündeki önemli engeller olarak vurgulandı.

Katılımcılar IndustriALL'un sürdürülebilir sanayi politikası girişimini memnuniyetle karşıladılar. Tekstil, hazırgiyim ve petrol sektörleri, sendikal kapasiteyi, sosyal korumayı ve insana yakışır ücret ve çalışmayı güçlendirmede hedef olarak belirlendi.

Sendika ağlarının ve küresel çerçeve sözleşmelerin dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli araçlar olduğu vurgulandı. MENA bölgesindeki sendikalar örgütlenme ve toplu pazarlık koşullarının kolaylaştırılmasına ihtiyaç duyuyor.

Konferansın bitiminde, delegeler bölgedeki öncelikleri ve eylemleri görüştüler, geleceğe yönelik bir eylem planını kabul ettiler.

Genel Sekreter Jyrki Raina şöyle dedi:

“IndustriALL Küresel Sendika MENA bölgesindeki üye ağının Libya ve Somali gibi yeni ülkelere yayılmasından heyecan duyuyor. Eylemlerimiz ve kampanyalarımız üyemiz olan sendikaların daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır.”