• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PAOŞ'ın Borç Ertelemesi Mahkemeden Geri Döndü | Hacer Gemici-Sabah

Petrol Ofisi'nin Özelleştirme İdaresi'ne olan borcunu 2005'ten 2007'e kadar vadelendiren Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına yargıdan onay çıkmadı. Petrol İş Sendikası'nın, POAŞ'ın yüzde 25.8 oranındaki kamu hissesinin satışı ve 3 Eylül 2003 tarihinde yapılan borç ertelemesinin iptaline yönelik açtığı davayı görüşen Ankara 10.

HACER GEMİCİ
02.03.2004

Petrol Ofisi'nin Özelleştirme İdaresi'ne olan borcunu 2005'ten 2007'e kadar vadelendiren Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına yargıdan onay çıkmadı. Petrol İş Sendikası'nın, POAŞ'ın yüzde 25.8 oranındaki kamu hissesinin satışı ve 3 Eylül 2003 tarihinde yapılan borç ertelemesinin iptaline yönelik açtığı davayı görüşen Ankara 10. İdare Mahkemesi, borcun ertelenmesinde kamu yararı bulunmadığına ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Aynı mahkeme sendikanın satışın iptali yönündeki istemini ise reddetti. Söz konusu kararın taraflara tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde uygulanması gerekiyor. Hukukçular yargının kararı ile ilgili tarafların temyiz hakkının bulunduğuna işaret ediyorlar.

YETKİLER SINIRSIZ DEĞİL
Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2003/1692 Esas Numarası ile verdiği kararda ÖYK'nın borç ertelemesinin kamu yararına aykırı olduğu belirtildikten sonra yürütmenin durdurulmasıyla ilgili kararın gerekçesi olarak şunlar sıralandı:

* Petrol Ofisi'nin yüzde 25.8 oranındaki kamu hissesinin İş Doğan Petrol Yatırımları AŞ'ye satış bedelinden vadeye bağlanan ana para borcunun 3 Eylül 2003 gün ve 2003/05 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile yeniden vadelendirildiği görülmekte ise de, idarenin hak, alacak ve borçları hakkında karar vermek konusunda ÖYK'ya verilen bu yetki ve görevin mutlak, sınırsız olmadığı, idarelerin tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararı hizmet gereklerini gözeterek işlem tesis etmesi gerektiği tartışmasızdır.

* İş-Doğan Petrol Yatırımları AŞ'nın 31 Temmuz 2002 tarihli hisse satış sözleşmesinden kaynaklanan bakiye satış bedelinin borcunun 16 Temmuz 2002 tarihli dilekçe ile yapılan başvuru üzerine vadelendirildiği ve bu istemin kabul edilebilir nedenlere dayanıp dayanmadığı konusunda bir araştırma yapılmadığı, makul herhangi bir gerekçe ve mücbir sebep gösterilmeden işlem tesis edildiği anlaşıldığından kamu alacağının tahsilini haklı bir nedene dayanmaksızın borcu erteleyen ÖYK kararı hukuka aykırıdır.

* 23 Ağustos 2000 tarihli, "Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği"nde teminat olarak kabul edilebilecek değerler, "TL, idarece belirlenecek döviz cinsi ve Hazine ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların veya yetkili finans kuruluşlarının vereceği teminat mektupları, hazine bonoları" olarak sıralanmıştır. Bu durumda, şirket tarafından teminat olarak verilen şirket hisseleri bu kapsama girmemektedir. Bu da hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Kaynak: SABAH GAZETESİ