• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş'in iki önergesi kabul edildi

30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde, 130 katılımcı Paris'te, EMCEF'in 8. Genel Kurulu için biraraya geldi. Genel Kurulun gündemindeki ana konu, yeni bir Avrupa İmalat Sendikaları Federasyonunun kurulmasıydı.

30.06.2010

30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde, 130 katılımcı Paris'te, EMCEF'in 8. Genel Kurulu için biraraya geldi. Genel Kurulun gündemindeki ana konu, yeni bir Avrupa İmalat Sendikaları Federasyonunun kurulmasıydı...

Yeni bir Avrupa İmalat Federasyonu kurulması konusunda, katılımcılar, EMCEF'in, metal federasyonu EMF'nin ve tekstil federasyonu ETUF:TCL'nin çalışmalarını Avrupa düzeyinde bu alana odaklaması gerektiğini dile getirdiler. Bu bağlamda, özellikle şu beş konuda ortak bir tutum oluşturulması gerektiğini belirttiler: küreselleşme, finansal uluslararasılaşma, sanayisizleşme, kriz ve ulusal federasyonların birleşmesi.

EMF Genel Sekreteri Peter Scherrer Genel Kurul'da söz alarak konuştu. Daha sonra açılan tartışmada gelecekteki sendikal strateji ve politik hedefler, örgütsel ve yapısal konular üzerinde duruldu. Genel Kurul'un gündemindeki bir başka konu, EMCEF'in dört tüzüksel komitesiydi (Toplu Pazarlığın Koordinasyonu, Avrupa İşletme Konseyi, Endüstriyel Politika ve Sosyal Diyalog).

Avrupa işletme konseyleriyle ilgili olarak “Çokuluslu Şirket Politikası” başlıklı bir önerge kabul edildi. Belgede bilgilendirme ve danışma hakkının ve Avrupa işletme konseylerinin etkinliğinin artırılması, Avrupa şirketlerinde işçi katılımı ve uluslarötesi yeniden yapılanma halinde sendikal koordinasyon gibi konular ele alınıyor.

Endüstriyel politikayla ilgili olarak ise iklim değişikliği konusunda sendikal bir perspektif gerekliliği tartışıldı ve “İklim Değişikliği Politikası” başlıklı bir belge kabul edildi. Sosyal diyalog konusunda “Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Sosyal Diyalogun Araçsallaştırılması” başlıklı bir önerge kabul edildi.

Sektör sosyal diyaloglarında, şirket sözleşmelerinde ve Avrupa toplu müzakerelerinde (sektör düzeyinde) görevlendirmelerle ilgili örgüt içi yetki prosedürleri Genel Kurul'da oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul'a Petrol-İş iki önerge sundu

Petrol-İş Sendikası, Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, Batman Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik ve Araştırma Uzmanı Aşkın Süzük'ten oluşan bir heyetle katıldığı 8. EMCEF Genel Kurulu'na iki ayrı önerge sundu. İlk önerge, Petrol-İş Sendikası'nın oluşturulmasında önemli bir rolü olan Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı (RETUNSEE) ile EMCEF arasında diyalog kurulması ve bu ağın AB'nin ilgili kurullarında tanınması için EMCEF tarafından çalışma yapılması talebine ilişkindi. Bu önerge ile ilgili Genel Kurul'da bir konuşma yapan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ağın amaçlarını, bölgedeki sendikalar arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, bölge barışına katkıda bulunulması, özelleştirme politikalarına karşı ortak hareket edilmesi ve bölgede faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin emek karşıtı politikalarına karşı ortak hareket edilmesi olarak ifade etti.

Öztaşkın'ın AB Güneydoğu Avrupa Enerji Komisyonu tarafından ağın tanınması için EMCEF ve üye sendikalarından destek de talep ettiği önerge, Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edildi.

Gazze Ablukası'nın kaldırılması, ayrılıkçı duvarın yıkılması ve Filistin işçileri ve sendikalarıyla dayanışma konulu diğer önerge ise İsrail'in insanlık dışı “Mavi Marmara” saldırısının önergeye eklenmesiyle revize edilerek kabul edildi. Önergede, “Mavi Marmara”ya karşı girişilen askeri operasyonun ayrıntılı ve koşulsuz soruşturulması ve gerektiğinde suçluların cezalandırılması, Batı Yakası'nda yerleşim alanlarının inşasının derhal durdurulması ve Gazze ablukasının insani yardıma açılması talebi dile getirildi.

Filistin ile ilgili kabul edilen önergenin son halinde, - Gazze'ye yardım konvoyuna askeri harekat ile ilgili ayrıntılı, bağımsız ve koşulsuz bir şekilde bir soruşturma yürütülmesi, - Gazze'de ablukanın sona erdirilmesi, - Filistin Devleti'nin kurulması ve güvenli bir şekilde İsrail ile barış içinde varlığını sürdüreceği barışçıl, üzerinde anlaşma sağlanmış politik bir çözümün bulunması talepleri yer aldı.