• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sonuç Bildirisi

Petrol-İş kıdem tazminatı gaspına karşı mücadelenin öncüsü olacak

28. Dönem 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi'nde emeğin kazanımlarına yönelik düzenlemelere karşı konfederasyon ve sendikaların ortak mücadele etmesi vurgulanırken kıdem tazminatı ile ilgili tasarı Meclis'e intikal ettiğinde üretimden gelen gücün kullanılacağı mesajı verildi.

06.06.2016

2-3 Haziran 2016 tarihinde Makedonya'da toplanan 28. Dönem 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi aşağıdadır:

28. Dönem 3. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, ülkemizde terör saldırılarının artarak sürdüğü ve çatışmalar nedeniyle toplumsal huzur ve barış ortamının kaybolduğu bir dönemde toplanmıştır. Ülkemizin yalnızca bir bölgesini değil tüm kentlerini tehdit eden ve halkımızı sindirmeyi amaçlayan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit olan asker ve polisimize, hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Yıllardır bir arada kardeşçe yaşayan halkımızın, emperyalist güçler tarafından da körüklenen terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğini biliyoruz. Ülkemizde toplumsal barış ve huzurun sağlanması için birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeden ortak değerlerimiz ekseninde bir çözüm geliştirilmelidir. Bu noktada başta tüm siyaset kurumu ve Meclis olmak üzere sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri sorumluluk almalıdır.

Ülkemizde barış ve huzurun sağlanması, sosyal hakların geliştirilmesi ve emeğin sorunlarının çözümü açısından yeni bir Anayasa'nın hazırlanması sürecinin bir olanak olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Sendikamız, toplumsal uzlaşıyı gözeterek hazırlanacak, temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan, yasakları kaldıran, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin merkeze yerleştirildiği sivil bir anayasayı savunmaktadır.

Türkiye oldukça hassas bir dönemden geçerken çalışma hayatını ilgilendiren son derece önemli bazı düzenlemeler oldubittiye getirilerek gündeme çekilmektedir. Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren ve kamuoyunda “kiralık işçilik” bilinen düzenleme yasalaşmıştır. Sendikaların tüm tepki ve itirazlarına rağmen kabul edilen bu düzenleme, istihdamın esnekleşmesine ve çalışma koşullarının daha da kötüleşmesine neden olacaktır. İŞKUR tarafından yürütülen, istihdamın esnekleşmesine yönelik uygulamaların meşrulaşmasına ve yaygınlaşmasına yarayacaktır. Ayrıca tıpkı taşeron sisteminde olduğu gibi, söz konusu düzenlemenin uygulamada birçok sorun yaratacağı ve emek sömürüsünü artıracağı açıktır. İlgili Yasa, sendikaların itiraz gerekçeleri göz önüne alınarak yapılacak başvuruyla, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

Sermayenin talepleri doğrultusunda bir kez daha en temel hakkımız olan kıdem tazminatına göz dikilmiştir. Hükümet yetkililerinden kıdem tazminatı ile ilgili bir çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır. İşçi sınıfının elinde kalan son kazanımlardan birisi olan kıdem tazminatının, sendikaların kırmızı çizgisi olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Hak ve kazanımlarımızı geriye götürecek herhangi bir düzenleme, konfederasyonumuz Türk-İş ve Petrol-İş için genel grev nedenidir. Milyonlarca emekçinin ve gelecek kuşakların çalışma koşullarını belirleyecek olan bu düzenlemeye karşı konfederasyonlar ve sendikalar ortak tavır almalı, birlikte bir mücadele vermelidir. Petrol-İş, kıdem tazminatının gasp edilmesine izin vermeyecek, ülke genelinde etkin ve kararlı bir mücadelenin öncüsü olacak, inisiyatif alacaktır. Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme, Meclis'e intikal ettiği takdirde sendikamız üretimden gelen gücünü kullanacaktır.

Seçim vaatlerinden olan kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması konusu tam bir yılan hikayesine dönmüştür. Kamuda alt işveren işçisi olarak çalışan, asıl ve yardımcı iş yapmasına bakılmaksızın tüm işçilerin kamu kadrosuna alınacağı açıklanmıştır. Ancak 720 bin işçiyi kapsayan bu düzenlemede, işçiler için güvencesiz ve 3 yıl süreli yeni bir sözleşmeli personel statüsü tanımlanacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, her yıl düzenli olarak 3 ya da 6 ay çalıştırılan geçici işçiler düzenlemeye dahil edilmemiştir. Bu düzenleme, özellikle örgütlü olduğumuz petrol arama ve üretimi gibi dönemsellik arz eden işlerde çalışan geçici işçileri ve kamu işçisi oldukları yargı tarafından tespit edilmesine rağmen çalıştıkları kamu kurumlarıyla ilişikleri kesilen işçileri kapsamamaktadır. Sendikamızın bu konudaki talebi ve görüşü bellidir. Kamuda asıl-yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın tüm taşeron, mevsimlik ve geçici çalışanlar kadroya alınmalıdır.

Ülkemizin ulusal petrol şirketi Türkiye Petrolleri (TP), yeniden yapılandırma adı altında özelleştirmeye hazırlanmaktadır. Hizmet alımlarının arttığı ve istihdam politikalarının özel sektör mantığıyla belirlendiği bu süreçte işçinin karşı karşıya kaldığı sorunlar had safhaya çıkmıştır. Bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Örgütlü olduğumuz kamu işyerleri TP, BOTAŞ ve Eti Maden'de özelleştirme politikalarından vazgeçilmelidir. Sendikamız, bu politikalarda ısrarcı olunduğu takdirde söz konusu uygulamalara en sert yanıtı vermekten çekinmeyecektir.

Petrol-İş, ülkenin iktisadi gelişimi için üretimi teşvik eden önlemleri bir gereklilik olarak her zaman ifade etmiş, üretimin ve istihdamın desteklenmesi için bu yöndeki çabalara destek vermiştir. Örgütlü olduğumuz araç lastiği sektöründe ithalatın artmasına ve haksız rekabete yol açan damping uygulamalarına karşı koruma önlemlerinin alınması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu doğrultuda, lastik ithalatında halihazırda uygulanmakta olan ve 21 Haziran 2016'da süresi biten ithalat vergileri mutlaka sürdürülmeli, bu önlemler lastikte diğer ürün gruplarına doğru genişletilmeli ve gerekli hallerde ithalatta miktar kısıtlamalarına gidilmelidir.

Petlas'ta üyemiz Adem Karahan, ne yazık ki, geçtiğimiz hafta geçirdiği iş kazasında hayatını yitirmiştir. Üyemize rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Son derece tehlikeli bir işkolunda faaliyet gösteren sendikamız, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) konusuna öncelik vermekte ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerimizden başlayarak bu konuda yaşanan sorunlar titiz bir şekilde ele alınmaktadır. İşkolumuzda yürütülen bazı işlerde, üretim prosesi ve çalışma ortamı işçilerin sağlığını olumsuz etkilemekte ve yıpratıcı olmaktadır. Yıpratıcı işlerde kapsamı 5510 Sayılı Kanun ile daraltılan fiili hizmet süresi zammının kapsamı gözden geçirilmeli ve genişletilmelidir. Sendikamız, örgütlü olduğu işyerlerindeki bu tip çok tehlikeli işlerin fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınması için bir çalışma başlatmıştır.

Petrol-İş, örgütlülüğünü güçlendirmek ve üyelerimizin sendikal aidiyetini geliştirmek adına çeşitli sosyal çalışmaları gündemine alacaktır. Sendikamızın kendi mali kaynaklarıyla gerçekleştireceği bu faaliyetlerin Petrol-İş'in kurumsal kimliğini daha da geliştireceğine inanıyoruz.

İşkolumuzdaki hızlı yabancılaşmaya paralel olarak örgütlü olduğumuz çokuluslu işyerlerinin sayısı her geçen gün artmakta, bu doğrultuda Petrol-İş faaliyetlerinde küresel mücadele ve dayanışmayı daha fazla gözetmektedir.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu, tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Makedonya'da gerçekleştirirken, bu ülkenin başta kimya işkolunda çalışan işçileri ve Makedonya Kimya İşçileri Sendikası olmak üzere tüm emekçileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU ADINA
MERKEZ YÖNETİM KURULU