• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBE 23.DÖNEM IV.TEMSİLCİLER KURULU YAPILDI

Basın Servisi
18.05.2012

Petrol-İş Sendikası Ankara şubesi, 23. Dönem IV. Olağan Temsilciler Kurulu bir yandan, Türkiye Sendikal hareketinin gündeminde olan Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısındaki gelişmeleri, hükümet tarafından hazırlanan ve çalışanların haklarına yönelik yeni saldırıları içeren Ulusal İstihdam Stratejisi, taşeronlaşma, Kıdem tazminatı, Özelleşmelerin hızlandığı ve işçi sınıfının en temel haklarına göz dikilen bir dönemde 17 Mayıs 2012 Perşembe günü toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüştür.

PETROL İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBE 23.DÖNEM IV.TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

• Son dönemde Emperyalist güçlerin girişimleri ile sınırlarımızda mezhepsel ve etnik temelde gerilimler kaşınarak iç savaş hazırlıkları yapılmaktadır. Suriye’yi kan gölüne çevirecek böyle bir iç savaşın, emekçi halkımıza ve ülkemize mutluluk, zenginlik ve güvenlik getirmeyeceği aşikârdır. Temsilciler Kurulumuz, hükümetin ülkemizi emperyalist güçlerin ileri karakolu haline getiren, başta füze kalkanına ev sahipliği yapma politikası olmak üzere tüm emperyalist politikalardan derhal vazgeçmesi gerektiğine inanmaktadır.

• Sağlık ve eğitim hizmetlerini ticarileştiren, doğalgaza, benzine, elektriğe yapılan zamlarla emekçi halkı yoksullaştıran Hükümet, bölgesel eşitsizlikleri gidermek iddiasıyla sermayeye içinde vergi indirimleri, kaynak olarak işsizlik fonunun kullanıldığı prim destekleri, yer tahsisi, faiz destekleri vb. pek çok düzenlemeyi içeren yeni bir teşvik paketini açıklamıştır. Temsilciler Kurulumuz açıklanan teşvik paketinin vergilerle, zamlarla emekçi halktan alınan kamu kaynaklarının sermayeye aktarılması olduğuna inanmakta, bölgesel eşitsizliklerin ancak kamu yatırımları ile çözüleceğine inanmaktadır.

• İktidar tarafından TBMM’ye sevk edilen Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı, çalışma yaşamının en temel iki yasası olan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu’nu birleştirmektedir. Söz konusu Tasarıda; iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü ve sendika seçme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadığı gibi, grev yasakları ile grev hakkı kısıtlanmış, Yüksek Hakem Kurulu gibi 12 Eylül ürünü kurumlar korunmuştur. Temsilciler kurulumuz, söz konusu tasarının geri çekilmesini ve sendikal alanda özgürleşme ihtiyacını karşılayacak bir şekilde yeni bir düzenlemenin hazırlanmasını talep etmektedir.

• Hükümet tarafından Yeniden gündeme getirilen Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) Taslağı, emeğe dönük saldırılar açısından bir eylem planı niteliğindedir. Kıdem tazminatı fonu kurulması, “kiralık işçi” uygulaması, Bölgesel asgari ücret uygulaması, taşeron çalışmayı kolaylaştıracak yasal değişiklikler, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması gibi hedefleri içeren UİS Taslağı 2012 yılı eylem planı, bu yıl işçinin elinde kalan son hakların da budanmaya çalışılacağını göstermektedir. Temsilciler Kurulumuz, Ulusal İstihdam Stratejisi taslağı karşısında tüm sendika ve konfederasyonları hükümetle kapalı kapılar ardında yürütülen her türlü pazarlıkçı tutumdan uzak durmaya, ortak ve kararlı bir tavır sergilemeye davet etmektedir

• Kıdem Tazminatı, işçi sınıfının yıllar önce edindiği ve kullandığı bir haktır. Kıdem tazminatının fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenlemeyi asla kabul etmeyecektir. Temsilciler kurulumuz, Kıdem tazminatı hakkının gaspı ya da zayıflatılmasına yönelik girişimler karşısında, Türk-İş genel kurul kararları doğrultusunda, genel grev ve genel direniş dahil, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanma kararlılığındadır.

• Emeğe dönük saldırıların bir başka boyutu ise özelleştirme uygulamalarıdır. AKP hükümeti, 2012 yılında bir kez daha bor madenlerini, özelleştirme girişiminde bulunmuştur. Özelleştirme uygulaması ise Yeni Petrol Kanunu Tasarısı ile TPAO'nun zayıflatılması yoluyla gerçekleştirilmek istenmekte ve petrol sektöründe yerli ve yabancı sermayenin önü açılmaya çalışılmaktadır. Temsilciler kurulumuz, 2007 yılında Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen Türk Petrol Kanunu'nun yasalaştırılması sürecinde olduğu gibi, sektörde kamu yararına aykırı düzenlemelerin karşısında olacaktır.

• Petrol-İş Sendikası Ankara şubesi, SGBP üyesi diğer sendikalarla birlikte 1 Mayıs'ta mücadelenin ve kutlamaların ortaklaştırılması gerektiğini savunmuş ve İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a Sıhhiyede katılmış, iş yerlerinden gelen işçilerle birlikte kitlesel ve canlı kortejleriyle emeğe saldırı politikalarına karşı mücadele çağrısı yapmıştır. Emekçilerin ortak mücadelesinin öne çıkartılması, işçi hak ve çıkarlarına aykırı tüm uygulamalara karşı mücadele verilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösteren Petrol-İş Sendikası Ankara şubesi, örgütlenme çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürmektedir.

• Mart ayının sonunda, Pakpen işyeri örgütlenmesinin gerçekleştirildiği Konya'da Örgütlenme Büromuz'un açılışı yapılmıştır. 2011 yılından itibaren örgütlenme çalışmalarını daha sistemli ve kapsamlı olarak gerçekleştiren Ankara şubesi, örgütlenme bürosunun faaliyetleriyle örgütlülüğünü daha da güçlendirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara şubemizin 23. Dönem IV. Olağan Temsilciler Kurulu'nun, emek mücadelesinin yükseltilmesine katkı koymasını diliyor, Ankara Şube Yönetim Kurulu adına saygılar sunuyorum.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu adına
Şuayip GÜL
Başkan

 

Kaynak: Ankara Şubesi