• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

12 ülkeden 36 delege katıldı

RETUNSEE'nin Genel Kurulu yapıldı

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı RETUNSEE'nin Genel Kurulu 12 ülkeden 17 sendikal örgütü temsilen 36 delegenin katılımıyla 5-6 Ekim 2007 günlerinde Atina'da yapıldı.

07.10.2007

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı RETUNSEE'nin Genel Kurulu 12 ülkeden 17 sendikal örgütü temsilen 36 delegenin katılımıyla 5-6 Ekim 2007 günlerinde Atina'da yapıldı.

Sendikamızın Genel Başkan Mustafa Öztaşkın ve Genel Sekreter Mustafa Çavdar tarafından temsil edildiği Genel Kurul'un gündeminde şu dört konu yer alıyordu:

 • Faaliyet raporunun sunulması ve kabulü

 • İşkolu sekretarya koordinatörlerinin belirlenmesi

 • Üyelik başvurusunda bulunan sendikaların üyeliklerinin onaylanması

 • Anatüzükte yapılacak değişikliklerin hazırlanması için Başkanlar Kurulu'na yetki verilmesi

Ağ Yönetim Kurulu'nun 5 Ekim günü Genel Kurul gündemini görüşmek üzere toplanmasından sonra Genel Kurul açıldı.

Genel Kurul'un açılışında RETUNSEE Başkanı Milan Kovaçeviç küreselleşmenin sorunlarını çok iyi kavramak gerektiğini belirtti. Ağın Genel Başkan Yardımcısı Franc Dolar Güneydoğu Avrupa enerji sendikalarının, özelleştirme başta olmak üzere, özgül sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu özgül sorunların RETUNSEE'nin varlık nedeni olduğunu vurguladı. Ağ Genel Sekreteri Nikos Orfanos ise RETUN SEE üyelerinin başka uluslararası ve bölgesel örgütlerle de ilişkileri bulunduğunu, RETUNSEE'nin varlığının bununla çelişmediğini, tam tersine bu ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın “RETUNSEE diğer küresel ve bölgesel sendikal merkezlerin alternatifi değildir” dedi.

Yunanistan Petrol İşçileri Federasyonu Uluslararası İlişkiler Sekreteri Thomas Kotsias konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Ortak görüşlere sahibiz. Bu önemli. İyi özelleştirme-kötü özelleştirme diye bir şey yoktur. Çünkü enerji toplumsal bir haktır, ticari bir meta olamaz. Ticari bir meta olarak görmek enerjiyi toplumsal bir hak olmaktan çıkarabilir.”

Sekretarya koordinatörleri

Bilindiği gibi, RETUNSEE sektörel yapısını yansıtan 11 ayrı sekretarya ile bir Kadın Sekretaryası'ndan oluşuyor.

Genel Sekreter Orfanos sekretaryaların RETUNSEE'nin sektörel yapısını yansıtacak örgütsel yapılar olduğunu vurgulayarak, “Sekretaryaların kendi aralarında belirli aralıklarla toplanması ve Prezidyum'a rapor vermesi gerekecek. Böylece bilgiler bütünleşecek” dedi. Başkan Milan Kovaçeviç ise “Sekretaryalar arası ilişkiler ve sekretaryaların kendi alanlarındaki gelişmeleri bizlere düzenli olarak rapor etmesi son derece önemli” dedi.

Ağ Genel Başkan Yardımcısı Franc Dolar, sekretaryaların nasıl örgütleneceği ve çalışacağı konusunun bir içtüzükle düzenleneceğini belirtti.

Yeni üyelik başvuruları

Kıbrıs'tan üç sendikal örgüt (EPOPAI, PEO ve DEV-İŞ) ile Makedonya Cumhuriyeti'nden (FYROM) elektrik enerjisi sendikasının RETUNSEE'ye üyelik başvuruları Genel Kurul'da görüşüldü.

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis söz alarak şunları belirtti: “Emekçilerin uluslararası işbirliği ve dayanışmasının ifadesi olarak buradayız. Çokuluslu sermayenin dayattığı yeni dünya düzenini ve küreselleşmeyi reddediyoruz. Bu tavrımız küresel örgütlenme ihtiyacı doğuruyor. RETUNSEE bu sürece güç katacak. Öte yandan, RETUNSEE, eşit tarafların katılımıyla birleşik federal bir Kıbrıs'ın kurulması sürecine de katkıda bulunacak.”

PEO'dan Natia Tepai özetle şunları söyledi: “Sektörde üç çokuluslu faaliyet gösteriyor. Enerji daha çok kamuda. Özelleştirmeye ve işletmelerin parçalanıp küçülmesine karşıyız. Ayrıca, halklar olarak birlikte yaşamak istiyoruz.”

Daha sonra söz alan EPOPAI'den Andreas Panorkos ise şunları ekledi: “Her iki arkadaşımın söylediği gibi, barış içinde yan yana yaşamak istiyoruz. Küresel sendikal platformda Akdeniz'in sorunları göz ardı ediliyor. Küreselleşmede çokuluslular serbestçe at koşturuyor. Bu sürece tek tek sendikalar olarak değil, RETUNSEE olarak karşı durmalıyız.”

Genel Kurul'a gözlemci olarak katılan Yunanistan Elektrik İşçileri Federasyonu GENOP DEI'nin Uluslararası İlişikler Sekreteri Kostas ise elektrik sektöründe 25.000 üyelik aktif bir güce sahip olduklarını vurguladı. Özelleştirmeye ve işletmelerin parçalanmasına karşı kararlı bir mücadele vermekte olduklarını belirterek şunları vurguladı: “Genel Yönetim Kurulumuz RETUNSEE'ye girme konusunda karar almıştı. Katılmamızın koşulları bir süre sonra oluşacaktır. Kısa bir süre sonra biz de aranızda olacağız.”

"Birbirimize bir bilgisayar tuşu uzaklığındayız"

Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın söz alarak RETUNSEE üyesi bütün örgütlere NOVAMED greviyle ilgili olarak gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. Öztaşkın daha sonra şu noktaları vurguladı: “Sermayenin hareket hızı küresel bir sendikal yaklaşım, küresel işbirliği ve dayanışma gerektiriyor. Teknolojideki gelişmeler sayesinde birbirimize artık bir bilgisayar tuşu uzaklığındayız. RETUNSEE'nin web sayfasının kurulmasıyla aramızdaki bilgi akışı yoğunlaşacak. Dayanışma ve işbirliği olanağı artacak. 20 yıldır özelleştirmeye karşı mücadele veriyoruz. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz.”

Öztaşkın sendikal strateji ve birlik konularında şunları söyledi: “İlkelerimiz anatüzüğümüzde yer alıyor. Ama ortak tutumumuzu daha somut bir şekilde ortaya koymalıyız. Çokulusluların yeniden yapılandırma politikalarına karşı daha somut bir ortak tutum geliştirmeliyiz. Sorunların üstesinden birleşerek gelebiliriz. Güçlü sendikaları önce kendi ülkelerimizde yaratmalıyız. Küresel sermayeye ancak küresel bir sendikacılık anlayışıyla karşı çıkabiliriz.”

Genel Kurul kararları

RETUNSEE Genel Kurulu 12 sekretaryanın koordinatörlerinin kimler olacağını belirledi. Kimya-Petrokimya Sekretaryası'nın koordinatörlüğünü Mustafa Öztaşkın üstlendi. Ayrıca, sekretaryaların çalışma usullerini düzenleyecek içtüzük 2007 sonuna kadar hazırlanmış olacak.

Genel Kurul Başkanlar Kurulu'na RETUNSEE Anatüzüğü'nde yapılacak değişiklikleri bir sonraki genel kurula kadar hazırlama yetkisi verdi. Bir sonraki genel kurul İstanbul'da yapılacak.

Dört yeni sendikal örgütün üyelik başvuruları Genel Kurulca kabul edildi.

Son olarak, RETUNSEE Genel Kurulu bir Sonuç Bildirgesi kabul etti. Bildirgenin tam metni şunları içeriyor:

STRATEJİ VE HEDEFLER

AB ENERJİ KOMİTESİ'NE

AB ENERJİ BAKANINA

GÜNEYDOĞU AVRUPA ENERJİ TOPLULUĞU BAŞKAN VE ÜYELERİNE

AVRUPA SANAYİCİLERİ KURULUŞUNA

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERE

ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLERE

MEDYAYA

Ağ Genel Kurulu'nu oluşturan Güneydoğu Avrupa'dan 12 ülkenin 17 enerji sendikasının temsilcileri 6 Ekim 2007 günü Atina'da bir araya gelerek enerji sektörü çalışanlarının sorunlarını görüştüler ve şu konularda oybirliğiyle karara vardılar:

Şimdilerde enerji sektörü, ülkelerimizdeki enerji gruplarının yaygın özelleştirilmesi politikalarıyla enerji kaynaklarının yeniden yapılandırılmasından kaynaklanan önemli değişimler yaşıyor. İşçiler ve sendikal hareket, istihdamı ve çalışma ilişkilerini sürekli bir biçimde olumsuz etkileyen yeni ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya.


Yukarıda sözü geçen gelişmeler, ülkelerimizdeki işçilerin ortak eyleminin yanı sıra somut bir strateji geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu strateji önümüzdeki dönemde ortaya çıkması beklenen ortak sorunların üstesinden gelecek ve şu konularda önlemler alınmasını gerektirecektir:

 • Sürdürülebilir bir ekonomik gelişmenin sağlanması.

 • Sendikaları ve toplumsal güvenlik sistemini düzenleyen yasaların uygulanmasının sağlanması.

 • Çalışma yaşamında işçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması, çalışma koşullarının ve iş kalitesinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması, cinsiyete, ırka, dine, vb. Dayalı ayırımcılığın kaldırılması ve eşitliğin sağlanması.

Uluslararası alanda önemli ve belirgin değişmelere tanık oluyoruz.

Bölgemiz hâlâ “yüksek risk” içeren bir bölge sayılıyor.

Enerji sektöründeki insanlar:

 • Geçmişteki kabul edilemez uygulamaların, uluslararası topluluğu yanıltmak amacıyla başka bir kılık altında da olsa, diriltilmesine yönelik her türlü girişime karşıdırlar.

 • Halklarla ve toplumsal hareketlerle [ortak] girişimler koordine ederler.

 • Silahsızlanma ve barış için mücadeleyi güçlendirirler.

Uluslararası hukuk var oylan her sorunu siyasal yöntemlerle çözmenin aracı olduğu kadar, halkların barış içinde birlikte yaşamasının da güvencesidir.

Yukarıda sözü geçen bütün konularda kamuya açık, önemli ve yapıcı bir diyalog başlatan Genel Kurul, yukarıda adı geçen taraf örgütlerin tümüne doğrudan sesleniyor; onları görüşlerimizi sunmaya ve temsil ettiği emekçilerin hak ve çıkarlarına tam saygı gösterilmesini talep etmeye yetkili Ağ Başkanlar Kurulu (Prezidyum) ile görüşmeye çağırıyor.


RETUNSEE 1. Genel Kurulu Temsilcileri