• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sağlık çalışanları Ankara'da toplanıyor

Düzenleyicileri arasında sendikamız Petrol-İş'in de bulunduğu "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi" 18-20 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılıyor.

11.10.2011

"Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi" 18-20 Kasım tarihleri arasında Ankara'da A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda yapılıyor. Devrimci Sağlık-İş, Petrol İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kongre'nin çağrı broşüründe şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kapitalizmin küreselleşmesiyle beraber, kapitalist ve kapitalistleşen ülkelerin 1970 sonrası sağlık dahil pek çok alanı piyasalaşmış, ticarileşmiş, kısacası metalaşmıştır. Bu durum, biz sağlık emekçilerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına, düzensizleştirilmesine, yoğun ve aşırı çalışmasına, taşeron işçi ve/veya sözleşmeli olarak istihdam edilmesine, performans ve döner sermaye gibi esnek ücretlendirilmesine, işsizlik gibi sorunlar yaşamasına yol açmıştır.

Bu sonuçlar, topluma sağlık hizmeti vermekle sorumlu bizlerin ve sağlıkçı öğrencilerin sağlığını bozmakta, iş kazasına, meslek hastalığına maruz kalmamıza, bunlar sonucu sakatlanmamıza hatta yaşamlarımızın kaybolmasına neden olmaktadır.

Sağlık emek örgütleri olarak bizler, "Sağlık Sektöründe Ücret-Emek-Sermaye ve Kâr" temasıyla, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi'ni düzenlemeyi planladık.

Bu kongre, yaşadığımız sorunların bilimsel verilerle görünür olmasında, bu sorunları temel belirleyicileriyle ele alınmasında ve çözüm önerileri geliştirilmesinde tartışma ve paylaşma olanağı sağlayacaktır. Kongreye özellikle sağlıkçı öğrencilerin katılımı geleceğimiz için umut verecektir.

Kongreyi birlikte gerçekleştirmek dileği ile..."

18 Kasım sabahı 8:30'da kayıt yapılmasıyla başlayacak olan Kongre, 20 Kasım Pazar akşamı saat 16:00'da kapanış bildirisinin sunulmasıyla sona erecek.

Programın ayrıntıları için ekteki çağrı dokümanına bakılabilir.